2003-7-13-shibao01.jpg2004-7-6-gao_rongrong_more.jpg2004-9-17-jms-kuxing-1.jpg2004-9-30-weifang-changle-02.jpg2004-9-30-weifang-changle-03.jpg2004-12-4-dalian10.jpg2004-10-26-weifang-kx-04.jpg2004-10-27-wfxb-03.jpg2004-11-23-shuangcheng-02.jpg2004-9-30-weifang-changle-21.jpg2004-12-4-dalian5.jpg2004-12-23-lixiuzhen24.jpg